II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

II.1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Tevékenységre vonatkozó jogszabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2013. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

A Fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005.(III.08.) számú Főv. Kgy. Rendeletet; e rendelet 8. § 1)

14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kiemelt közcélú zöldterületekről

2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet a főváros köztisztaságáról

34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról

 • fajl_ikon

  2015. évi Szervezeti és Működési Szabályzat

 • fajl_ikon

  2014. évi Szervezeti és Működési Szabályzat

 • fajl_ikon

  2013. évi Szervezeti és Működési Szabályzat

 • fajl_ikon

  2012. évi Szervezeti és Működési Szabályzat

 • fajl_ikon

  2011. évi Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelem és adatbiztonság

II.5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Fasor fenntartás

Parkfenntartás

Parkszervíz

Termesztés, árusítás

Komposztálás, árusítás

Társadalmi szerepvállalás

Műszeres favizsgálat – Fakopp módszerrel

RFID – chipek a margitszigeti fákban

Fakataszter

II.8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Ezen szabályokat, dokumentumokat Budapest Főváros Önkormányzatának rendeletei, közgyűlési jegyzőkönyvei és Fővárosi Közgyűlési határozatai tartalmazzák: lásd: www.budapest.hu portálon a mindenkor hatályos előírások szövegét

II.13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az elektronikus információszabadság oldalak létrehozásának célja, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb kötelező közzétételt előíró jogszabályban foglaltak maradéktalan végrehajtása.

A törvényben meghatározott közfeladatot ellátó szerveknek a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatoknak a törvényben meghatározott körét, közzétételi listában elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közzé kell tenni.

Így a látogatók ezeken az oldalakon tájékoztatást kapnak a FŐKERT Nonprofit Zrt. szervezetét, működését, feladat-és hatáskörét, gazdálkodását stb. érintő információkról.

Természetesen az oldalról letölthető közérdekű információk mellett továbbra is lehetőség van szóban, írásban vagy elektronikus úton közérdekű adatokat igényelni.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekkel kapcsolatos illetékes szervezeti egység: FŐKERT Jogi osztály, 1073 Budapest, Dob utca 90.

Kijelölt adatvédelmi felelős személy:
Cseh Katalin, tel.: + 36 1 342 1720, e-mail: cseh.katalin@fokert.hu, postacím: 1073 Budapest, Dob u. 90.

A közérdekű adatok szolgáltatásával kapcsolatos költségek:

A közérdekű adatok elektronikus szolgáltatása ingyenes, papír alapú kérése esetén a fénymásolás díját szükséges előre megfizetni (10,20 Ft + Áfa)

II.14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 • fajl_ikon

  1758: A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei 2015

 • fajl_ikon

  1892: Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról 2015

 • fajl_ikon

  1933: Éves jelentés a beruházások összetételéről 2015

 • fajl_ikon

  1114: Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak munkaidőmérlegéhez

 • fajl_ikon

  1890: Éves gazdaságstatisztikai jelentés, költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

II.15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2012. évben egy alkalommal történt közérdekű adatkérés, melyet teljesítettünk