III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

III.1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

III.2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

  • VEZ., SZELL, FIZ., FEB 2019. II. NÉ. HONLAPHOZ 20190710

  • Vezető állású, vezető beosztású munkavállalók + FEB tagok javadalmazása 20190710

  • FŐKERT Nonprofit Zrt. Rövid- és középtávú stratégiája 2012-2016. évre vonatkozóan

III.3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.

III.4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

III.5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Társaságunk nem rendelkezik ilyen adatokkal.

III.6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Előkészítés alatt

III.7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunk nem rendelkezik ilyen adatokkal.

III.8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

FOLYAMATBAN LÉVŐ KÖZBESZERZÉSEK

KÉRJÜK OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT!

TÁJÉKOZTATÓ!

Ezen az oldalon lehet hozzáférni az aktuálisan futó, a KBT 113. §. szerinti nyílt közbeszerzési eljárásokhoz. A megfelelő dokumentum letöltéséhez azonban beküldött regisztrációra van szükség, melyet minden esetben egyénileg válaszolunk meg.

11. LÉPÉS

Az alábbi linkről töltse le a regisztrációs lapot

fkrt

Visszaküldendő regisztrációs lap letöltése

2

2. LÉPÉS

Töltse ki hiánytalanul és írja alá a regisztrációs lapon az A-részt: “Regisztráció” és küldje vissza a KOZBESZERZES@FOKERT.HU email címre.

33.LÉPÉS

Névtelen

A válasz emailben kapott felhasználónévvel és jelszóval jelentkezzen be itt a felületre a fájlok eléréséhez:

Névtelen

4

4.LÉPÉS

A közbeszerzési dokumentum (ok) letöltésének igazolása céljából töltse ki a regisztrációs lapon a B-részt: “letöltés visszaigazolás” és küldje vissza a KOZBESZERZES@FOKERT.HU email címre.

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN KÉRJÜK FORDULJON ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKHOZ

HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG

8:00- 17:00 óráig

INFORMÁCIÓ

06 1 342 1720

LEZÁRT KÖZBESZERZÉSEK