Név Naplás-tó Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Cinkotai út és Nagytarcsa-Bp. közigazgatási határa között, a Szilas-patak két oldalán (XVI. kerület)
Terület kiterjedése 166,9 ha
Védetté nyilvánítás éve 1997
Megközelíthetőség 46-os és 146-os autóbuszokkal
Látogathatóság Szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 19.23130/47.50778

EOV 644956/240456

Tanösvény Van (18 db. állomáshely) – 2012-ben létesült

 

Ismertető:

A terület a Duna pleisztocén idején lerakott hordalékkúpjának ötödik teraszán található. Ebbe vágódott bele a pleisztocén végén a kis méretű Szilas-patak, mely a Rákos-patak után a második legnagyobb fővárosi kisvízfolyás.

A XVI. kerületben, Cinkotán található élőhely, kiterjedését tekintve Budapesten a legnagyobb helyi jelentőségű védett terület. A legfeltűnőbb eleme a hetvenes évek közepe táján létesített árvízvédelmi tározó, melyet a Szilas-patak mesterséges felduzzasztásával létesítettek. Nagysága tizenhat hektár, ezzel Budapest egyik legnagyobb állóvize. A természet sokáig zavartalanul vette birtokba, de 1985-ben leaszfaltozták a tó mellett vezető Naplás utat, majd 1990-ben a MOHOSZ vette birtokba a tavat. Ezáltal hatalmasra nőtt a gépjárműforgalom és megindult a csónakos horgászat, emiatt a terület sokat veszített természeti értékeiből.

A patak és ártere a védett területen belül több kilométer hosszú, zavarásnak már kevésbé kitett, ugyanis a laikus szemnek rendezetlennek tűnő rész nem vonzza ide az embereket, pedig a sok kúszónövény, öreg fűzfa és bokros vegetáció trópusi képet idéz. A tó déli része feletti nagyméretű, körülbelül negyven éves telepített erdő (Cinkotai-kiserdő) zömmel fehér akácból, fenyőkből és tölgyekből áll. Ezt a mozaikszerű változatos élőhelyegyüttest kertvárosok és mezőgazdasági területek veszik körül, melyek további izgalmas élőhelyeket teremtenek főként a madarak számára.

A tó és környezete botanikailag régebben igen értékes volt, mivel a Szilas-patak a vízrendezések előtt rendszeresen elöntötte környezetét, ezáltal hatalmas területű lápréteket alakított ki maga körül. Ebből napjainkra csak kisméretű maradványok találhatók a tó alatt. Degradáltsága ellenére jelenleg több mint négyszáz növényfaj ismert a területről!

Állatvilágára igen nagy fajgazdagság jellemző. A tó mocsári teknős állományával kapcsolatban a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Fővárosi Önkormányzat és a WWF több évvel ezelőtt közös programot indított. Jelenleg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal együttműködve végzi a tájidegen teknősfajok tóból történő begyűjtését és az Állatkertbe történő elhelyezését.

A terület legfőbb értéke a Budapesten egyedülálló gazdagságú madárvilága. Több mint kétszáz madárfaj jelenlétét mutatták ki eddig a szakemberek, melyben igen nagy a védett és fokozottan védett fajok aránya.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
szibériai nőszirom (Iris sibirica) kb. 300 polikormon védett 10.000 kb. 2000 virágzó szál
Jávorka-fényperje (Koeleria javorkae) kb. 100 tő védett 10.000
réti iszalag (Clematis integrifolia) kb. 200 tő védett 5.000
konkoly (Agrostemma githago) 20-200 tő védett 5.000 a terület szántóföldekkel határos szegélyén gabonavetés idején látható nagyobb számban
lápi sás (Carex davalliana) kb. 50 tő védett 10.000 a Simongát utcától nyugatra eső lápos kaszálóréten; jelenlét megerősítésre szorul
selymes boglárka (Ranunculus illyricus) kb. 100 tő

 

védett 5.000
fehér zászpa (Veratrum album) 1 tő védett 5.000
vitézkosbor (Orchis militaris) kb. 20 tő védett 10.000
széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) kb. 200 tő védett 5.000

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
bőrfutrinka (Carabus coriaceus) szórványos védett 5.000
mezei futrinka (Carabus granulatus) szórványos védett 5.000
kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus) ritka védett 5.000
farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) szórványos védett 50.000
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) gyakori védett 10.000
kardoslepke (Iphiclides podalirius) gyakori védett 10.000
Atalanta-lepke (Vanessa atalanta) gyakori védett 5.000
pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) ritka védett 10.000
barna varangy (Bufo bufo) ritka védett 10.000
zöld varangy (Bufo viridis) ritka védett 10.000
barna ásóbéka (Pelobates fuscus) ritka védett 10.000
erdei béka (Rana dalmatina) szórványos védett 10.000
kecskebéka komplex (Pelophylax kl. esculentus) gyakori védett 10.000
zöld levelibéka (Hyla arborea) gyakori védett 10.000
fürge gyík (Lacerta agilis) gyakori védett 25.000
zöld gyík (Lacerta viridis) szórványos védett 25.000
vízisikló (Natrix natrix) szórványos védett 25.000
mocsári teknős (Emys orbicularis) gyakori védett 50.000
törpegém (Ixobrychus minutus) vonuló, évente rendszeresen költ 1-2 pár fokozottan védett 100.000 a faj Budapesten a Napláson kívül csak a Soroksári-Duna csepeli szakaszán fészkel rendszeresen
szürke gém (Ardea cinerea) állandó, évente rendszeresen költ 1 pár védett 50.000
búbos vöcsök (Podiceps cristatus) rendszeresen megjelenik a tavon, főleg vonulási időszakban védett 50.000
cigányréce (Aythya nyroca) szórványos átvonuló tavasszal és ősszel fokozottan védett 500.000  
egerészölyv (Buteo buteo) állandó, évente rendszeresen költ 2-3 pár védett 25.000
héja (Accipiter gentilis) évente rendszeresen költ 1 pár a Cinkotai-kiserdőben védett 50.000
karvaly (Accipiter nisus) állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 50.000
barna rétihéja (Circus aeruginosus) nem fészkel, de a kaszálók felett rendszeresen megfigyelhető tavasztól őszig védett 50.000
vörös vércse (Falco tinnunculus) nem fészkel, de a kaszálók felett rendszeresen megfigyelhető egész évben védett 50.000
kabasólyom (Falco subbuteo) fészkelése nem bizonyított, de a kaszálók felett rendszeresen megfigyelhető tavasztól őszig védett 50.000
guvat (Rallus aquaticus) állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 50.000
küszvágó csér (Sterna hirundo) rendszeres nyári vendég fokozottan védett 100.000 rendszeresen megfigyelhető magányosan, vagy kisebb csapatban áprilistól szeptemberig
vadgerle (Streptopelia turtur) vonuló, évente rendszeresen költ 4-5 pár védett 50.000
kis fakopáncs (Dendrocopos minor) állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 50.000
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) állandó, évente rendszeresen költ 10-15 pár védett 25.000
zöld küllő (Picus viridis) állandó, évente rendszeresen költ 5-6 pár védett 50.000
fekete harkály (Dryocopus martius) állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 50.000
füsti fecske (Hirundo rustica) nem fészkel, de a tó felett nagy számban megfigyelhető tavasztól őszig védett 50.000
molnárfecske (Delichon urbica) nem fészkel, de a tó felett nagy számban megfigyelhető tavasztól őszig védett 50.000
partifecske (Riparia riparia) nem fészkel, de a tó felett nagy számban megfigyelhető tavasztól őszig védett 50.000
nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) vonuló, évente rendszeresen költ 3-4 pár védett 50.000
nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) vonuló, évente rendszeresen költ 2-3 pár védett 25.000
foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) vonuló, évente rendszeresen költ 4-5 pár védett 25.000
cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) vonuló, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 25.000
énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) vonuló, évente rendszeresen költ 4-5 pár védett 25.000
fekete rigó (Turdus merula) állandó, évente rendszeresen költ 20-30 pár védett 25.000
énekes rigó (Turdus philomelos) vonuló, évente rendszeresen költ 15-20 pár védett 25.000
fülemüle (Luscinia megarhynchos) vonuló, évente rendszeresen költ 10-20 pár védett 25.000
vörösbegy (Erithacus rubecula) vonuló, évente rendszeresen költ 15-20 pár védett 25.000
cigánycsuk (Saxicola torquatus) vonuló, évente rendszeresen költ 3-4 pár védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) vonuló, évente rendszeresen költ 20-30 pár védett 25.000
kisposzáta (Sylvia curruca) vonuló, évente rendszeresen költ 3-4 pár védett 25.000
mezei poszáta (Sylvia communis) vonuló, évente rendszeresen költ 3-4 pár védett 25.000
kerti poszáta (Sylvia borin) vonuló, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 50.000
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) vonuló, évente rendszeresen költ 15-20 pár védett 25.000
fitisz füzike (Phylloscopus trochilus) vonuló, évente rendszeresen költ 2-5 pár a Cinkotai-kiserdőben védett 25.000
széncinege (Parus major) állandó, évente rendszeresen költ 30-40 pár védett 25.000
kék cinege (Cyanistes caeruleus) állandó, évente rendszeresen költ 10-15 pár védett 25.000
barátcinege (Poecile palustris) állandó, évente rendszeresen költ 2-3 pár védett 25.000
csuszka (Sitta europaea) állandó, évente rendszeresen költ 10-20 pár védett 25.000
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) állandó, évente rendszeresen költ 2-3 pár védett 25.000
tövisszúró gébics (Lanius collurio) vonuló, évente rendszeresen költ 4-5 pár védett 25.000
sárgarigó (Oriolus oriolus) vonuló, évente rendszeresen költ 8-10 pár védett 25.000
holló (Corvus corax) állandó, évente rendszeresen költ 1 pár védett 50.000
erdei pinty (Fringilla coelebs) állandó, évente rendszeresen költ 15-20 pár védett 25.000
csicsörke (Serinus serinus) vonuló, évente rendszeresen költ 4-5 pár védett 25.000
tengelic (Carduelis carduelis) állandó, évente rendszeresen költ 15-20 pár védett 25.000
zöldike (Carduelis chloris) állandó, évente rendszeresen költ 10-15 pár védett 25.000
nádi sármány (Emberiza schoeniclus) állandó, évente rendszeresen költ 2-3 pár védett 25.000
mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) szórványos a Szilas-patak mentén védett 50.000 Jelenlétére a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapesti Helyi Csoportja által telepített odútelep segítségével derült fény

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.